Ο Στόλος μας

Στόλος Αυτοκινήτων της Otto West Coast

Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας!

HYUNDAI i10 AUTO

GROUB B
Διαθέσιμο σε όλες τις τοποθεσίες
HYUNDAI i10 AUTO
Επιβάτες: 4
4
Πόρτες: 5
5
Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
M
Κλιματισμός
AC
ABS
ABS
Αερόσακοι
Ναι
Καύσιμο: Βενζίνη
1

Χαρακτηριστικά μοντέλου

 • Επιβάτες: 4
 • Πόρτες: 5
 • Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
 • Κλιματισμός
 • ABS
 • Αερόσακοι
 • Καύσιμο: Βενζίνη
 • Ραδιόφωνο/CD

Όροι και προϋποθέσεις

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ο μισθωτής-οδηγός του οχήματος υποχρεούται να έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο της ηλικίας το οποίο προβλέπεται το 23ο έτος για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Ο μισθωτής-οδηγός του οχήματος υποχρεούται να είναι κάτοχος νόμιμης και έγκυρης άδειας ικανότητας οδήγησης, νομίμως θεωρημένης και ισχύουσας στην Ελλάδα και με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα 1 έτος πριν την ημερομηνία σύναψης της παρούσης συμφωνίας-μίσθωσης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Ο μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέφει στην Εκμισθώτρια το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση

  1. Να καταβάλει στην Εκμισθώτρια αντίστοιχο χρόνο αποζημίωσης χρήσης

  2. Αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της η οποία αιτιωδώς συνδέεται με την στέρηση χρήσεως του οχήματος (διαφυγόντα κέρδη κτλ)

  3. Υποχρεούται και στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκλήθηκε στο όχημα ή στην εταιρία εκ της μη προσήκουσας παράδοσης του οχήματος.

Η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημίωσης χρήσης και κάθε άλλης αποζημίωσης. Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης.

ΚΛΟΠΗ (TPC), ΖΗΜΙΕΣ (COW). ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του Αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα υποστεί η Εκμισθώτρια ανεξαρτήτου υπαιτιότητάς του. Ειδικότερα:

A1.Ο Μισθωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο όχημα ή σε τρίτους και για κάθε πταίσμα του.

Α2.Ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε τι που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους, από ζημιές που ο Μισθωτής προκάλεσε κατά την οδήγηση του οχήματος και σε περίπτωση που δεν το πράξει η Μισθώτρια έχει το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά την εν λόγω αποζημίωσή της με τον νόμιμο τόκο καθώς και κάθε περαιτέρω ζημιά (ηθική της βλάβη κτλ).

Β. Ο μισθωτής ευθύνεται για την μερική ή ολική κλοπή ή Απώλεια του Αυτοκινήτου με μόνη εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή σε περίπτωση που η Εκμισθώτρια απαλλάσσει τον Μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου με ειδική συμφωνία. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο Μισθωτής έχει ήδη παραδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση και τους όρους για την κάλυψη κλοπής (TPC) του αυτοκινήτου όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής έχει λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής ή μερικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τμημάτων, εξαρτημάτων ή/και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω αποδοχή κάλυψης κλοπής.

 Γ. Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημιά του Αυτοκινήτου συνεπεία σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, εκτός αν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή ευθύνης» (CDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγής ευθύνης» δεν απαλλάσσει τον Μισθωτή, εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης του παρόντος. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή ευθύνης» αναγνωρίζει ότι επιβαρύνεται με ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας ή αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Πλήρη απαλλαγή ευθύνης» (FDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ρητά συμφωνείται ότι: Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγής ευθύνης (CDW) ή η «Πλήρης απαλλαγής ευθύνης» (FDW) δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημιές που προξενήθηκαν:

 1. Στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου
 2. Στα ελαστικά και τους τροχούς του αυτοκινήτου
 3. Κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.

 Δ. Ο μισθωτής υποχρεούται  ως οδηγός του οχήματος, να μην παραχωρεί την χρήση του σε τρίτους, μη συμβαλλόμενους με την εταιρία και σε περίπτωση που πράξει κάτι τέτοιο, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκληθεί στο όχημα ή σε τρίτους από πταίσμα του χρήστη.

 Ε. Ο Μισθωτής υποχρεούται να οδηγεί το όχημα σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και με απόλυτη ασφάλεια για τον ίδιο, το όχημα και τους λοιπούς χρήστες της οδού. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά στο όχημά ή σε τρίτους εκ της μη συνετούς και ασφαλούς οδήγησης του Μισθωτή και εφόσον αποδειχτεί αποκλειστική υπαιτιότητα του ή έστω συντρέχον πταίσμα του υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε τι που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλλει προς αποκατάσταση της προκληθείσας ζημιάς ή για την αποζημίωση τρίτων και σε περίπτωση που δεν το πράξει η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά την εν λόγω αποζημίωσή της με τον νόμιμο τόκο καθώς και κάθε περαιτέρω ζημιά (ηθική βλάβη κτλ).

ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια κατά την λήξη της μίσθωσης με μόνη εξαίρεση ειδική συμφωνία, τα παρακάτω ποσά:

1. Το ημερήσιο πάγιο μίσθωμα για όλη την διάρκεια μίσθωσης του οχήματος

2. Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στα διανυθέντα χλμ . με το Αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά βάσει της κατά χλμ. καθοριζόμενης τιμής μονάδας, όπως προβλέπεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας. Ο αριθμός των διανυθέντων χλμ. υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χλμ. (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσής,

3. Όλες τις χρεώσεις που αφορούν την συμπλήρωση του Αυτοκινήτου με καύσιμο σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί ίδιας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, την «Κάλυψη κλοπή», την «Απαλλαγή ευθύνης», την «Πλήρη απαλλαγή ευθύνης» και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται οπό τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ή από τον επίσημο τιμοκατάλογο. Ο μισθωτής συναινεί και αποδέχεται ότι εφόσον κατά την λήξη της μίσθωσης δεν παραδώσει το Αυτοκίνητο στην Εκμισθώτρια, ίδιας ποσότητας καυσίμων με αυτή που είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, τότε θα χρεωθεί και με τη χρέωση εξυπηρέτησης καυσίμων, όπως αυτό προσδιορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας

 4. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση του Αυτοκινήτου,

 5. Τυχόν έξοδα της Εκμισθώτριας συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από την Εκμισθώτρια.

 6. Τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην Εκμισθώτρια λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

7. Οποιοδήποτε ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών ή τροχών που καταστράφηκαν ή κάθε χρηματικό ποσό για την αποκατάσταση ζημιάς στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας του Αυτοκινήτου, εκτός αν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών,

 8. Την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου καθώς και την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας, της επιβάρυνσης τούτης αναφερόμενης στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.

9. Την επιπλέον χρέωση της από «Αεροδρομίου εξυπηρέτησης» εφόσον ο Μισθωτής μίσθωσε το Αυτοκίνητο σε υποκατάστημα της Εκμισθώτριας που βρίσκεται σε αεροδρόμιο.

Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

 1. Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν αν η εξόφληση του εκδοθέντος λογαριασμού δεν κλείνει εμπρόθεσμα
 2. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο από την Εκμισθώτρια ο δε Μισθωτής αποδέχεται αυτές με το παρόν.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κτλ και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου και οδηγού. Οποιαδήποτε επισκευή, μηχανική παρέμβαση στο όχημα από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας . Επιπλέον, το αυτοκίνητο απαγορεύεται:

 1.  Να εξέρχεται της Ελλάδας και να φορτώνεται σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.
 2.  Να χρησιμοποιείται για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων  έναντι κομίστρου.
 3.  Για την ρυμούλκηση αυτοκινήτων, δίκυκλων και εν γένει Οχημάτων, βαρκών ή άλλων αντικειμένων.
 4.  Να συμμετέχει ή να ακολουθεί αγώνες ταχύτητας.
 5.  Να υπεκμισθώνεται σε τρίτους
 6.  Να χρησιμοποιείται για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς νόμους εν γένει και παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία
 7.  Να χρησιμοποιείται ως μέσο για την διενέργεια εγκληματικών πράξεων (λαθρεμπόριο, μετακίνηση παράνομων μεταναστών, μεταφορά ναρκωτικών ουσιών κτλ)
 8.  Να χρησιμοποιείται από τον Μισθωτή ή προστηθέντα οδηγό υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού
 9.  Να χρησιμοποιείται κατά παράβαση τελωνειακών ή άλλων κανονισμών
 10. Να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο ή πρόσθετο οδηγό ήτοι να τελείται πρόστηση με μόνη εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο κατάλογο της Εκμισθώτριας.
 11. Να χρησιμοποιείται για την μεταφορά βαρέων αποσκευών, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων και κάθε είδους απαγορευμένων υλικών δυνάμενων να προκαλέσουν κίνδυνο για το όχημα, τον οδηγό ή τρίτους.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραβιάσει την ως άνω υποχρέωση υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο Αυτοκίνητο, είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάσταση του.

ΕΥΘΥΝΗ: Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτος (άνθρωπος ή ζώο) κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κτλ) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:

 1. Να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, την Εκμισθώτρια και να μην αναγνωρίζει υπαιτιότητα, ενοχή και κάθε ευθύνη του ως προς τις αξιώσεις τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο πριν ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο (προφορικά ή γραπτά) την Εκμισθώτρια.
 2. Να λάβει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, άπαντα τα στοιχεία των έτερων εμπλεκομένων οδηγών, ιδιοκτητών και οχημάτων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις) καθώς και τα στοιχεία των αυτοπτών μαρτύρων
 3. Να ειδοποιεί  με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα αρμόδια αστυνομικά όργανα (τροχαία) αλλά και τις υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος των ασφαλιστικών εταιριών όλων των εμπλεκομένων οχημάτων και να ενεργεί κάθε τι δυνατό και πρόσφορο, προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας ως προς την σύγκρουση αλλά και την περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών (ΕΚΑΒ, πυροσβεστική κτλ)
 4. Να μεταβιβάσει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση άπαντα τα συλλεγέντα στοιχεία που ασκούν ουσιώδη επιρροή ως προς την σύγκρουση στην Εκμισθώτρια.
 5.  Να συλλέγει οποιοδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο
 6.  Να λάβει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση φωτογραφίες του τόπου του ατυχήματος και των εμπλεκόμενων οχημάτων και των ζημιών που φέρουν συνεπεία της σύγκρουσης καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου (τυχόν τραυματιών κτλ)
 7. Κατά το μέτρο του δυνατού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος / κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια
 8. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και να φροντίσει για την λήψη αντιγράφου Δελτίου Συμβάντων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στις αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 1. Το αυτοκίνητο ανήκει πάντα στην κυριότητα της εκμισθώτριας Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μισθώσεως. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Εκμισθώτριας. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό
 2.  Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή
 3.  Ομοίως σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράφει το παρόν μισθωτήριο αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο.
 4.  Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή.
 5.  Η Εκμισθώτρια δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον νόμο και τον παρόν συμφωνητικό.
 6.  Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως.
 7.  Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Εκμισθώτρια όσο και στις περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας της Μίσθωσης ή και αντικατάστασης του αρχικώς μισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο.
 8.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας
 9.  Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.
 
Παρακαλώ περιμένετε…
Scroll to Top